Ganesh

HomeDevotionalGanesh

Ganesh Sharnam Sharnam Ganesh
Ganesh Sharnam Sharnam Ganesh
Ganesh Sharnam Sharnam Ganesh
Siddhi Vinayak Sharnam Ganesh
Budhi Pradayak Sharnam Ganesh
Ganesh Sharnam Sharnam Ganesh
Mangal Murti Sharnam Ganesh
Vighna Vinashak Sharnam Ganesh
Ganesh Sharnam Sharnam Ganesh

Up