Jan Gan Man

HomeDevotionaljan Gan Man

Jana-Gana-Mana-Adhinayaka, Jaya He
Bharata-Bhagya-Vidhata
 
Punjab-Sindhu-Gujarata-Maratha
Dravida-Utkala-Banga
Vindhya-Himachala-Yamuna-Ganga
Uchchhala-Jaladhi Taranga
 
Tava Subha Name Jage
Tava Subha Ashisa Mage
Gahe Tava Jaya Gatha.
 
Jana-Gana-Mangala Dayaka, Jaya He
Bharata-Bhagya-Vidhata,
Jaya He, Jaya He, Jaya He,
Jaya Jaya Jaya, Jaya He

Up