Lakshmi

HomeDevotionalLakshmi

#1
Na MaS Tay sTu   Ma Ha Ma Yay
Shrı Pea THe   Su R   Poo Ji Tay
SaN Kha ChaK Ra Ga Da Ha sTay
Ma Ha Lak SHa Mi  Na MoS Tu   Tay
#2
na mas te   garudarudhe
Ko La SuR Bha Yan Ka Ri
sarvapapahare   De Vi
Ma Ha Lak SHa Mi  Na MoS Tu   Tay
#3
sarvajne   sarvavarade
SaR Va Dush Ta BHa Yan Ka Ri
sarvaduh   khahare   De Vi
Ma Ha Lak SHa Mi  Na MoS Tu   Tay
#4
siddhibuddhiprade   De Vi
bhuktimuktipradayini
mantramurte   sada   De Vi
Ma Ha Lak SHa Mi  Na MoS Tu   Tay
#5
adyantarahite   De Vi
adisaktimahesvari
yogajne   yogasambhute
Ma Ha Lak SHa Mi  Na MoS Tu   Tay
#6
sthulasuksmamaharaudre
mahasaktimahodare
mahapapahare   De Vi
Ma Ha Lak SHa Mi  Na MoS Tu   Tay
#7
PaD Ma Sa Na sTHi Tay   De Vi
parabrahmasvarupini
PaR May Si   Ja GaN Ma TaR
Ma Ha Lak SHa Mi  Na MoS Tu   Tay
#8
svetambaradhare   De Vi
nanalankarabhusite
jagatsthite   jaganmatar
Ma Ha Lak SHa Mi  Na MoS Tu   Tay
#9
mahalaksmyastakastotram   yah
pathed   bhaktimannarah
sarvasiddhimavapnoti   rajyam
prapnoti   sarvada
#10
ekakale   pathennityam
Ma Ha Pa Pa Vi Na Sa NaM
dvikalam   yah   pathennityam
dhanadhanyasamanvitah
#11
trikalam   yah   pathennityam
mahasatruvinasanam
mahalaksmırbhavennityam   prasanna
varada   subha

Up